“เครือสหพัฒน์” สนับสนุน “รพ.รามา” เดินหน้าโครงการ Senior Complex มุ่งสร้างต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุครบวงจร

เครือสหพัฒน์ สนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินโครงการศูนย์พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร เดินหน้าร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนด้านคำปรึกษาและวิชาการ หวังสร้างต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา 

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านคน เครือสหพัฒน์ได้เล็งเห็นเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าในกลุ่ม Health Care และ Wellness รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ปลอดภัย มีคุณภาพที่ดีในราคาค่าบริการที่เข้าถึงได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสา 

 “เครือสหพัฒน์ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอบเขตของความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษา ด้านวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” คุณวิชัย กุลสมภพ กล่าว

          ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่ากรมธนารักษ์ได้สนับสนุนที่ดินราชพัสดุใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 1) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และเป็นแหล่งฝึกอบรมแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงให้การบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 2) โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ ในรูปแบบคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย 3) สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี ซึ่งเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา มีโรคซับซ้อน ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

“เราจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศักยภาพของเครือสหพัฒน์ที่มีบทบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยด้วยการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ มาช่วยส่งเสริมทำให้ Senior Complex ของเราเป็นต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากขึ้น นอกจากนี้การทำงานร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย จะช่วยต่อยอดความรู้และสร้างผลงานทางด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้คุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยดียิ่งขึ้นต่อไป” ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ กล่าว

Related

Lastest