เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Best Corporate Social Impact Thailand 2023 จากคอสโมโพลิแทน เดอะ เดลีย์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Best Corporate Social Impact Thailand 2023 จากคอสโมโพลิแทน เดอะ เดลีย์ ต้นแบบสำนักงาน-พื้นที่รีเทลแห่งแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCT” 1 ใน 3 ของกลุ่มธุรกิจหลักของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีความโดดเด่นในฐานะผู้นำการพัฒนาและบริหารโครงการเชิงพาณิชย์ย่านใจกลางกรุงเทพฯ ให้บริการอาคารสำนักงานชั้นนำเกรด A และมิกซ์ยูส ประกาศความสำเร็จในการเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์และส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ส่งผลให้ได้รับรางวัลต้นแบบองค์กรขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 จาก คอสโมโพลิแทน เดอะ เดลีย์ สื่อสิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจและผู้วิเคราะห์เทรนด์ระดับโลก จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเฟ้นหาและประเมินบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจและมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

นายวิทวัส คุตตะเทพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวคิดขององค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจอาคารสำนักงานว่า “อาคารสำนักงานของเราคำนึงถึงความต้องการของผู้เช่าและผู้ใช้บริการเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเราถ่ายทอดความใส่ใจตลอดกระบวนการออกแบบ การพัฒนา และการให้บริการ เพื่อให้การใช้งานอาคารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป็นต้นแบบของธุรกิจอาคารสำนักงานสมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นางธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “นอกจากด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในมิติของสังคม ซึ่งในสายงานพัฒนาธุรกิจรีเทลได้ผสานแนวคิด Placemaking หรือ การส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ที่พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนรอบข้างได้เติบโตไปด้วยกัน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่รีเทลและพื้นที่อเนกประสงค์ของศูนย์การค้าในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ที่ผ่านมาเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่หลากหลาย รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียม และการส่งเสริมการเรียนรู้”

การได้รับรางวัล Best Corporate Social Impact Thailand 2023 ในครั้งนี้ สะท้อนผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการดำเนินการที่ ให้ความสำคัญใน 3 ด้านครอบคลุม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ผ่านแนวคิด “3Cs to Progressive Change” หรือ เป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ โดยผลงานโดดเด่นของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) มีดังต่อไปนี้

1. Cultivating Societal Betterment: ขับเคลื่อนชุมชนเป็นมิตรและสังคมสร้างสรรค์

สามย่านมิตรทาวน์มีโคเลิร์นนิ่งสเปซ ‘C asean Samyan CO-OP’ ขนาดกว่า 1,400 ตารางเมตร ที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีพื้นที่ใช้งานเพื่อการเรียน ทำงาน หรือพัฒนาตนเอง เป็นการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่อเนกประสงค์คุณภาพ ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้บริการพื้นที่รวมกว่า 120,000 คน และมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนถึง 50,000 คน

ในด้านการช่วยเหลือสังคม สามย่านมิตรทาวน์ได้จัดพื้นที่สำหรับโครงการ “มิตรให้โลหิต ต่อชีวิตให้กัน” ระดมโลหิตเพื่อส่งต่อให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งจัดมาแล้ว 12 ครั้ง สามารถระดมโลหิตได้กว่า 4 ล้านซีซี และระหว่างการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ยังได้จัดโครงการ “มิตร ปัน มิตร” โดยใช้พื้นที่ภายในอาคารเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมอาหารจากพันธมิตรร้านค้าเพื่อส่งต่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อลดค่าครองชีพ

นอกจากนั้น FPCT ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล โดยสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความเสมอภาคระดับองค์กรและระดับสังคม ทั้งในวันสตรีสากล และ Pride Month รวมถึงด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ ยังได้ อัปเกรดสิทธิการลาของพนักงาน เพื่อรองรับการสมรสเท่าเทียมและความต้องการผ่าตัดแปลงเพศ

2. Crafting a Greener Future: ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

บริษัทฯ การดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ด้วยเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยคำนึงถึงการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับน้อยที่สุด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ครอบคลุมการออกแบบอาคารตามมาตรฐาน สากล การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร รวมถึงการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียน โดยอาคารเชิงพาณิชย์ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งปาร์คเวนเชอร์, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์, สาทรสแควร์ และสามย่าน มิตรทาวน์ ล้วนได้รับการรับรองจากมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากลทั้งในระดับ Gold และ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

3. Championing Resilience through Sound Governance: ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็งด้วยรากฐานของการกำกับกิจการที่ดี

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจของบริหารและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โดยมีนโยบายการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมทุกกลุ่ม

ในฐานะต้นแบบอาคารสำนักงาน-พื้นที่รีเทลแห่งแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์สังคม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ที่มา: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

Related

Lastest