ไลอ้อน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพพื้นฐานวัยเด็กปูทางสู่วัยรุ่น ผ่านโครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 5

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ ไลอ้อนยังคงสานต่อเดินหน้า โครงการ LION Happy Life Happy Home อย่างต่อเนื่องมาสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยโครงการมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมและปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดีในวัยเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การมีสุขลักษณะนิสัยที่ดี และฝึกทักษะการทำงานบ้านอย่างถูกวิธี พร้อมเติบโตเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างสดใสต่อไป 

ล่าสุด ทีมไลอ้อน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดดอกไม้ เพื่อจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนได้การเรียนรู้ การดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน พร้อมกับทักษะการทำงานบ้านที่ถูก ได้ฝึกปฎิบัติไปพร้อมกัน สนุกกับกิจกรรมการละลายพฤติกรรมก่อนเข้าสู่ กิจกรรม Happy Life เรียนรู้วิธีการแปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม ล้างมือ อย่างถูกวิธี และ กิจกรรม Happy Home แบ่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานล้างจาน ฐานซักผ้า และฐานกวาดบ้านถูบ้าน ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถนำการเรียนรู้ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่บ้านได้

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริษัท ไลอ้อนฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกกิจกรรมดี ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง อีกทั้งได้ฝึกทักษะการทำงานบ้านงานเรือนที่ถูกวิธี เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีจะนำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคติดต่อ ผ่านกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ

Related

Lastest