Art for All เดินหน้าขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดงานเสวนา “การยกระดับวิถีชีวิต ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ อย่างยั่งยืน”

Art for All มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ โครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคม (ด้านพัฒนาผู้ด้อยโอกาส) ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 จัดงานเสวนา “การยกระดับวิถีชีวิต ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ อย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และข้อมูลเชิงสถานการณ์ที่มูลนิธิฯ ได้ขับเคลื่อนอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการ เพื่อมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย สอดคล้องโดยตรงกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  ( Art for All) เปิดเผยว่า การดูแลผู้พิการนั้น สอดคล้องโดยตรงกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ สหประชาชาติ Sustainable Development Goal  มาเป็นกรอบในการดำเนินการดำเนินงาน ซึ่งกรอบดังกล่าวมี SDGs ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ 4 SDGs คือ SDGs 4 การขจัดความเหลื่อมล้ำและทำให้ผู้พิการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม SDGs 8 การบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้การจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียม

SDGs 10 การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ และ SDGs 11 การทำให้ผู้พิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้น การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้อง สนับสนุน การดำเนินงานของมูลนิธิฯเป็นอย่างยิ่ง ในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางของสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2025 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนทุกคนในสังคมและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และในงานเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคคลชั้นนำจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อรับฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน อาทิ คุณประสงค์ องค์ปรีชากุล องค์การสหประชาชาติ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย คุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ดร.วิเชียร ชุบไทสง นายกสภาทนายความ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีหัวข้อเสวนาและบรรยายพิเศษทั้งหมด 7 หัวข้อ ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง สู่ทศวรรษที่ 4 โครงการดีเด่นของชาติ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” (Art for All) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานผู้ริเริ่ม Art for All

2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนา ผู้ด้อยโอกาส/ ผู้พิการ องค์การสหประชาชาติ โดย คุณประสงค์ องค์ปรีชากุล

3. เสวนา “การยกระดับชีวิต ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ อย่างยั่งยืน” ร่วมเสวนาโดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา/ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย คุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล คุณต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ และคุณอนุรักษ์ นิยมเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายธุรกิจอนุรักษ์ จำกัด อดีต สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

4. เสวนา: มุมมองด้านการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุค GenAI การลงทุน และการท่องเที่ยว ร่วมเสวนาโดย คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยคนแรกที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ คุณอรรถพล ศรีวิษณุวรานน ผู้ผลักดันสิทธิคนพิการ คุณณัฐพล ราธี Head of Experimentation, UNDP Accelerator Lab และคุณนลัทพร ไกรฤกษ์

บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me

5. เสวนา: มุมมองคนใกล้ตัว ครอบครัว และการศึกษา ร่วมเสวนาโดย คุณโสภา สุจริตกุล คุณแม่น้องลูกเสือ เด็กดาวน์นักเต้น ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ นักวิชาการ การศึกษาพิเศษ คุณภรณี เช้าเจริญประกิจ คุณแม่น้องวุฒิ มือกลอง และคุณวิทยาภรณ์ เมืองมูลสุรินทร์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้พิการสำนักงาน เขตราษฎร์บูรณะ หน้าที่สอนดนตรีให้เด็ก โรงเรียนวัดสน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

6. เสวนา: มุมมองด้านโครงสร้าง; บ้านพัก ที่ทำงาน อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมเสวนาโดย ดร. วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (depa) คุณปุญญพัฒน์ โศภาอัมพรฉัตร Co-Founder, CEO Heal & Soul Technology Company และ ดร.จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ GENSLER (Thailand) Director

7. เสวนา: มุมมองด้านนโยบายรัฐ กฏหมาย สิทธิ และโอกาส ร่วมเสวนาโดย คุณณิชชารีย์ เป็นเอกธนะศักดิ์ ธันย์ สาวน้อยคิดบวก (คนพิการทางร่างกาย) “4 Prae Sunantaraks” Mr. Rawat Chomsri Partners Siam Premier คุณพิชญาพร โพธิ์สง่า พิธีกรข่าว Ms. Prae Sunantaraks Director – Thailand & Laos | AVPN และคุณยุทธกฤต เฉลิมไทย ผู้ก่อตั้ง EDeaf: Education for the Deaf

พร้อมด้วยการแสดงศักยภาพคนพิการและศิลปินจิตอาสา โดย น้องเสือ ฉายวิชญ์ สุจริตกุล น้องวุฒิ ณัฐวุฒิ กีรติชัยพันธ์ และคุณวิทยาภรณ์ เมืองมูลสุรินทร์

การจัดงานเสวนาภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ในครั้งนี้ ในนามมูลนิธิฯ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมจะเกิดความเข้าใจ และ เกิดประโยชน์ในระดับปัจเจกและระดับสังคมโดยรวม พร้อมจะขับเคลื่อนเพื่อดูแลคนพิการอย่างเท่าเทียม เพื่อที่ในอนาคตผู้พิการในประเทศไทยจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และเต็มศักยภาพ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พวกเราต้อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ทั้งนี้ เนื่องจาก สังคมที่ผู้อยู่กันอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม คือ สังคมที่มีความผาสุก เช่นนี้เราทุกคนจึงล้วนมีส่วนร่วม และมีสิทธิที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาซึ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวเพิ่มเติม

และในตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  (Art for All) ได้มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพของ “ คน ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ปรัชญา “ ก้าวข้ามขีดจำกัด ” เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจน เชื่อมประสานและหลอมรวมความแตกต่างให้ทุกคนต่างช่วยเติมเต็มในศักยภาพซึ่งกันและกัน ด้วยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ถือเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ

“Art for All” มุ่งปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี และ    มีคุณค่าต่อสังคม สร้างเจตคติและค่านิยมอันดีงามของสังคมต่อเพื่อนมนุษย์โดยเคารพในความหลากหลาย และมุ่งเน้นทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นที่มาของ “พันธกิจ” ของโครงการ ที่มุ่งเน้น “การสร้างคุณค่าชีวิตให้กับผู้พิการและก้าวสู่วันข้างหน้า ด้วยการสร้างความสุขสงบในชีวิตให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้างมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้พิการอย่างยั่งยืนผ่านทาง Facebook : มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์, LINE OA : artorall299 หรือเบอร์โทรศัพท์ 087-672-7258

Related

Lastest