ไทยวาโก้ มอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’me)ให้กรมพัฒนาสังคมฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’Me ) จำนวน 1,189 ตัว มูลค่า 300,000  บาท จากโครงการ Wacoal We Care ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ Wacoal We Care เป็นโครงการที่วาโก้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 54 ปี โดย ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในบีมี (B’me) ที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้ ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะนำไปใช้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน สังคม รวมถึงผู้ยากไร้ และทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศตามเจตนารมณ์ต่อไป

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นางอังคณา หอมหวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.)
3. นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวสุวรรณา วิชญาเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน บีมี (B’me)บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวณัฐกานต์ พานทอง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน บีมี (B’me) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Related

Lastest