“SYS” คว้า 4 รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 ตอกย้ำเหล็กไทย หัวใจกรีน

SYS เหล็กไทยหัวใจกรีน คว้ารางวัลธงขาว – ดาวทอง จากการนิคมอุตสาหกรรมฯ หลังผ่านเกณฑ์ การรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หนึ่งในพันธกิจหลักที่ SYS ดำเนินการมายาวนาน

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี มุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจของ SYS ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและใส่ใจผลกระทบต่อชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งทำให้โรงงานของ SYS ทั้งสองแห่ง คือ โรงงานมาบตาพุดและโรงงานห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลธงขาว – ดาวทอง ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลธงขาว – ดาวเขียว จำนวน 2 รางวัล โดยมีนายปิยะ ชัยรัตน์ ผู้จัดการโรงงานมาบตาพุด และนายสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการโรงงานห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลจาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

รางวัลที่ SYS ได้รับ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนของ SYS โดยวางแนวทางให้เกิดผลกระทบจากการดำเนินงานน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาโดยตลอด รวมถึงตั้งเป้าขับเคลื่อนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อพัฒนาประเทศไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นรางวัลที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบไปด้วย กนอ. ผู้แทนชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ สื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันตรวจประเมินโรงงานตามแผนลดและขจัดมลพิษ และนำผลการตรวจประเมินมาประเมินศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือรางวัลธงขาว-ดาวเขียว  สำหรับโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับธงรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อเนื่อง 6 ปี จะได้รับรางวัลธงขาว-ดาวทอง สำหรับปี 2565 มีโรงงานผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) จำนวน 127 แห่ง และได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง) 81 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ www.syssteel.com

Related

Lastest