วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพันธมิตร จัดโปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอม เพื่อผลิต “นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์” รุ่นที่ 1

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร  เชิญชวนน้องๆ อายุ 13-19 ปี และผู้ปกครอง  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อผลิต “นักปักษีวิทยารุ่นเยาว์” รุ่นที่ 1  ในช่วงปิดเทอม  หลักสูตรเข้มข้นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่  1-10 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมประกอบด้วยการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านปักษีวิทยา และการฝึกปฏิบัติจำแนกชนิดนกจริงในภาคสนาม การวิจัยนก  และการเสวนา/ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนกของเมืองไทย เพื่อสร้างนักปักษีวิทยาและส่งเสริมการอนุรักษ์นกอย่างใกล้ชิดในธรรมชาติ  ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ อาทิ  รู้จักนกและพฤติกรรมของนก   สำรวจนกตามถิ่นอาศัย  งานวิจัยนิเวศวิทยาของนก  และการอนุรักษ์นก  เป็นต้น

ทั้งนี้  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลก  ทำหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และการสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก มีพื้นที่ประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร (48,800 ไร่)  โดย วว. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งมีความหลากหลายชีวภาพของชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตจำพวกเห็ดรา  มีสัตว์ 486 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 79  ชนิด  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 29 ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)  88  ชนิด  นกและสัตว์ปีก 290  ชนิด โดยมี “ไก่ฟ้าพญาลอ” นกประจำชาติไทยเป็นจุดเด่นซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ด้วย             

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งหมดปีละ 146,059 ตัน  ประกอบด้วย 1) ป่าดิบแล้ง พื้นที่ 26,474 ไร่ ดูดซับได้ 3.26 ตัน/ไร่/ปี หรือปีละ 86,305 ตัน 2) ป่าเต็งรัง พื้นที่ 7,373 ไร่ ดูดซับ 2.84 ตัน/ไร่/ปี หรือปีละ 20,939 ตัน  และ 3) ป่าปลูก พื้นที่ 12,028 ไร่ ดูดซับได้ 3.23 ตัน/ไร่/ปี หรือปีละ 38,850 ตัน

นอกจากนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในภารกิจต่างๆ  ได้แก่  1) เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง)  2) เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อศึกษาและวิจัยทางด้านธรรมชาติของป่าไม้ นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบของพื้นที่ยังมีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน ที่อยู่กับป่าไม้ได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจกับป่าไม้ได้อีกด้านหนึ่ง  3) เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านธรรมชาติ และ 4) เป็นศูนย์การประชุมและสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว.ได้ที่ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370  ได้ที่ โทร. 098 219 5570  เว็บไซต์: www.tistr.or.th/sakaerat  อีเมล sakaerat@tistr.or.th

Related

Lastest