INSIDE-TRENDS ธุรกิจสินค้ารักษ์โลก 

INSIDE-TRENDS
#เทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจ2024

#ธุรกิจสินค้ารักษ์โลก
เป็นเทรนด์ธุรกิจที่ถูกประเมินไว้ในปี 2024 นี้ นอกจากสินค้าและบริการที่ธุรกิจมอบให้กับผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับโลกและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะ การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นกัน

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภครักษ์โลกใส่ใจมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่  

1) โลกร้อน 16.9% 
2) ขยะพลาสติก 14.8% 
3) มลพิษทางน้ำ 9.7% 
4) ภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำ 8.5% 
5) มลพิษทางอากาศ 8.4%

1. ให้ความรู้ เข้าถึงง่ายผ่านโซเชียล ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเข้าถึงผู้คนในสังคมได้อย่างกว้างขวางและง่ายดาย การที่คนจะสามารถเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรได้นั้นการใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งที่วิธีที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงไปสู่คนในสังคม ซึ่งจะช่วยให้คนในสังคมได้เห็นและเข้าใจถึงวิธีการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

2. สินค้าจากธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากในโลกของเราใช้วัสดุและองค์ประกอบที่มาจากสารเคมีอันตรายต่างๆ ถึงแม้ว่าในตัวผลิตภัณฑ์จะมีสารเคมีจำนวนไม่มากนัก หากแต่ว่าในอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตการใช้สิ่งอันตรายเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อโลกเราเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการหันมาใช้ผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก จะทำให้ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมได้สร้างคุณค่าให้แก่กันและกัน 

3. เปลี่ยนของเหลือ(ไม่)ใช้ ให้เป็นมูลค่า ของเหลือใช้หรือของที่ไม่เป็นที่ต้องการในอีกที่หนึ่ง อาจกลับกลายมาเป็นของที่มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ในอีกที่หนึ่ง ดังนั้นการเปลี่ยนของเหลือใช้และนำมาสร้างมูลค่าจะช่วยทำให้ชะลอการเกิดขึ้นของขยะ สร้างมูลค่าให้กับสิ่งของ อีกทั้งยังช่วยทำให้เกิดธุรกิจรักโลก หรือ green business ได้อีกด้วย

4. สร้างความยั่งยืนด้วยเกษตรกรรม การเกษตรในปัจจุบันที่ผูกติดอยู่กับโลกทุนนิยมนั้นเน้นสร้างผลผลิตให้ได้จำนวนมากๆ จึงทำให้ต้องใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อกระบวนการผลิตและการบริโภค ดังนั้นการเกษตรที่จะสร้างความยั่งยืนผ่านการใช้สารอินทรีย์จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทำให้เกิดการผลิตแบบรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

5. ต่อยอดผลผลิต คืนกำไรสู่สังคม การสร้างผลผลิตโดยการคำนึงถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ นี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความสุขและความมั่นใจในความปลอดภัยจากการจับจ่ายสินค้าและบริการต่างๆ แล้ว ยังช่วยทำให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการผลิต มีความรู้ ทักษะและรายได้เพื่อต่อยอดผลประโยชน์ให้แก่สิ่งต่างๆ ภายในชุมชนและเพื่อการสร้างกำไรหวนคืนสู่สังคมได้เป็นอย่างดี 

6. ร้านชำรักษ์โลก คนส่วนใหญ่มักจะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันผ่านร้านของชำ หรือห้างร้านต่างๆ และแน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ที่เราซื้อนั้นได้สร้างขยะจำนวนมากให้แก่โลกเรา ดังนั้นการสร้างธุรกิจที่ช่วยลดขยะและหันมารักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อธรรมชาตินี้ช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

7. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้กำไร จากการเกิดขึ้นของเมืองและโลกทุนนิยมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้วิถีชีวิตและพื้นที่สีเขียวทางธรรมชาติลดน้อยลงไป การสร้างธุรกิจที่คำนึงถึงโลกและสิ่งแวดล้อมจึงเข้ามาเพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวให้กลับมาและจะช่วยทำให้ผู้คนในสังคมได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้คนมากมายหันมาสนใจในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้การเป็น green business มากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่สังคมของเรา  

8. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบนั้นช่วยทำให้ผู้คนได้พบกับความผ่อนคลายจากวันที่เหนื่อยล้า ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในท้องถิ่น ผู้ดำเนินธุรกิจรายย่อยประจำท้องถิ่นได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง รวมไปถึงยังเป็นการท่องเที่ยวที่จะช่วยรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นยังคงดำรงอยู่ได้อย่างสวยงามควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  

9. จัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ปัจจุบันการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้วิถีชุมชนและการลงมือปฏิบัติ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจวิธีการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริงๆ จะช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมเองได้เรียนรู้และลงมือทำอย่างถูกวิธีภายใต้การดูแลของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ช่วยเสริมสร้างให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

10. นวัตกรรมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้โลกของเราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะ ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขยะ เป็นต้น ซึ่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษ์โลกอย่างยั่งยืนจะช่วยบรรเทาให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงไปภายใต้ความคิดรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้คนมากมายจากการเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน 

11. ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด อีกหนึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคือการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้พลังงานสะอาด ที่จะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างมากมาย สามารถดำเนินขึ้นได้โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งยังช่วยต่อยอดสิ่งต่างๆ ได้ อย่างเช่นการแปลงขยะรีไซเคิลเป็นรายได้ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนผ่านการสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในสังคม เพราะเมื่อคนมีความรู้และความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ แล้ว ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

ตลาดผลิตภัณฑ์รักษ์โลกมีมูลค่าถึง 3.82 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และดูจากเทรนด์การเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นไปอีก ขณะที่ตลาดยังไม่มีผู้นำที่ชัดเจน จึงเป็นโอกาสที่แบรนด์จะออกสินค้าให้ตรงใจ สื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่ม ทำราคาและช่องทางจำหน่ายให้เหมาะสม เพื่อมัดใจกลุ่มคนที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างตั้งใจจนแม้แต่ COVID-19 ก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้แบบนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก
humansoft.co.th
cheewid.com
positioningmag.comRelated

Lastest