“สหพัฒน์” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนงานของสภาอุตสาหกรรม

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อช่วยกันผลักดัน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ยั่งยืน  

Related

Lastest