“สหพัฒน์” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์ตัวจิ๋วผ่านโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 7” อีกพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน 

          บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ผ่านการขับเคลื่อน “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” ตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับ “ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว” (Little Hero) ตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและสังคม

การดำเนินโครงการ สหพัฒน์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่งดงามด้วยคุณความดีหยั่งรากลึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน และเป็นอีกพลังในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

“โครงการสหพัฒน์ให้น้อง” ได้ก้าวสู่ปีที่ 7 โดยสิ่งที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการลงพื้นที่ตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ซึ่งล่าสุดทีมงานสหพัฒน์ ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา จ.ปทุมธานี ตามหาน้อง ๆ ที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมไทย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ ปลูกฝังให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรประจำฐาน พร้อมทั้งสอนน้อง ๆ DIY สิ่งของจากขยะเหลือทิ้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองโรงเรียนและชุมชน

“รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย” ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา กล่าวว่า “โครงการสหพัฒน์ให้น้อง เป็นโครงการที่กระตุกต่อมการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กให้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เหมือนกับการเพาะเมล็ดต้นกล้าใหม่ เป็นต้นกล้าที่ใส่สิ่งดีงามลงไปให้เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน นับเป็นโครงการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้เด็กอยากที่จะทําความดี และอยากให้โครงการนี้ขยายไปทั่วถึงทุกภูมิภาค”

“ด.ญ.พิมวิภา ประสงค์” อายุ 12 ปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดเผยความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมว่ารู้สึกมีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ดี เมื่อเห็นขยะอยากให้ช่วยกันเก็บให้สะอาด และภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน อยากให้ขยายสู่ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดโครงการดี ๆ เพื่อทำให้เด็ก ๆ รุ่นใหม่ได้รู้ว่าถ้าร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรจะส่งผลต่อไปในอนาคตอย่างไร”

“ด.ญ.ชนาฎา พุทธมนต์” อายุ 10 ปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปิดใจถึงความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่พี่ ๆ สหพัฒน์ ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียน มีความสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้การแยกขยะ รวมไปถึงได้เล่นเกมสนุก ๆ อยากฝากถึงทุกคนว่าขอให้มีความซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก อยากให้ประพฤติตนดี และขอขอบคุณพี่ ๆ สหพัฒน์ที่มาให้ความรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ และมอบอุปกรณ์กีฬา ขอให้มีโครงการที่ดีแบบนี้ตลอดไป

นอกจากให้ความรู้แล้ว สหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้อง ๆ ไปทำความดีรอบ ๆ ชุมชน โดยมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่รอรถประจำทางของชุมชน (ปากซอยโรงเรียน) เพราะเชื่อว่าโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สามารถบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพได้ รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การร่วมกันทำเมนูซื่อสัตย์  กิจกรรมร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกอบเพลง “ความซื่อสัตย์” โดยได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้เด็ก ๆ ที่ทำกิจกรรมร้องเพลง รวมถึงการมอบผลิตภัณฑ์ของสหพัฒน์อุปกรณ์กีฬาให้น้อง ๆ อีกด้วย

นับเป็นโครงการดี ๆ ที่มุ่งส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี สร้างการมีส่วนร่วมในการทำความดี ในรูปแบบของการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน 

Related

Lastest