ไลอ้อน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอรัปชัน ตอกย้ำนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อน “ธุรกิจคู่คุณธรรม”

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อันสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่ยึดมั่นใน “ธุรกิจคู่คุณธรรม” มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าวอย่างแท้จริง ล่าสุด ไลอ้อนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันภายในองค์กร เป็นการให้พนักงานทุกระดับได้ร่วมยืนยันในเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น พร้อมปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ลูกค้า และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

อย่างไรก็ดี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

Related

Lastest