“สหพัฒนพิบูล”จัดทัพบุคลากรร่วมเติมองค์ความรู้ สร้างธุรกิจเติบโตตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางนพวรรณ คล้ายโอภาส กรรมการความยั่งยืนขององค์กร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย กล่าวว่า SPC ได้นำบุคลากร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในองค์กร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Understanding Corporate Sustainability” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ พร้อมบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้าไปในการบริหารธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรเติบโตตามแนวทางของธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

การอบรมมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เนื้อหามุ่งสร้างองค์ความรู้เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ เทรนด์ขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “ความยั่งยืน” ความหมายของความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability) ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) การบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายเชิงคุณค่า (High-Purpose Driven Organization) การนำ “แนวคิดด้านความยั่งยืน” เข้าไปบริหารจัดการในองค์กร ต้นแบบ “การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน” (Sustainability Transformation Model) ต้นแบบ “การบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ” (Corporate Sustainability Management Model) การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนในองค์กร (Sustainability Culture)

หลักสูตร “Understanding Corporate Sustainability” เติมองค์ความรู้โดย อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ออกแบบและบรรยายหลักสูตรด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ (ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน) ให้แก่บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2555-ปัจจุบัน) และยังเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Management) แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทเอกชนชั้นนำ และรัฐวิสาหกิจ

อีกความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ SPC ภายใต้หลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ และการบริหารแบบยั่งยืน มุ่งสร้างองค์กรให้เติบโตตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  

Related

Lastest