ไลอ้อนจัดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ฟันให้กับเด็ก 2,500 คน ในพื้นที่แหลมฉบังในโครงการป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

“ฟันผุ” มีสาเหตุหลักคือการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกวิธี แบคทีเรียจำนวนมากที่สะสมอยู่ในช่องปาก จึงกัดกร่อนสารเคลือบฟัน ทำให้เกิดฟันผุ สำหรับในเด็กเล็กที่ยังเป็นชุดฟันน้ำนมอยู่นั้น การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์จะช่วยรักษาฟันน้ำนมให้แข็งแรง ทนต่อกรดที่เกิดจากแบคทีเรียที่สะสมในช่องปาก ช่วยชะลอฟันผุระยะเริ่มแรกและลดโอกาสการเกิดรอยผุใหม่ ทำให้การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี จึงมีความสำคัญ เพราะสารเคลือบฟันน้ำนมมีความแข็งแรงน้อยกว่าสารเคลือบฟันแท้ เมื่อการดูแลฟันในชุดฟันน้ำนมช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างฟันแล้ว เมื่อเปลี่ยนชุดฟันจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฟันผุลดน้อยลงได้

จากการเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ไลอ้อนจึงร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดทำโครงการบริการทันตกรรมป้องกันเคลือบฟันฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2566 เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อให้เข้าถึงบริการทันตกรรมป้องกันอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และเพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู ภายใต้โครงการ “บริการทันตกรรมป้องกันเคลือบฟันฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน”

ทันตแพทย์ชนพล ไกรตรวจพล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เด็กไทยในช่วงวัยอนุบาลมีประสบการณ์ฟันผุเกิน 50% ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ โดยการตรวจที่ผ่านมา พบว่าเด็กมีฟันผุค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนไทย รวมถึงรอยโรคก่อนฟันผุก็มีเยอะเช่นกัน ซึ่งรอยโรคก่อนฟันผุคือรอยโรคสีขาวบนผิวฟัน หากแปรงฟันหรือดูแลทำความสะอาดได้ไม่ดี รอยโรคนั้นจะกลายเป็นฟันผุได้

“ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน เพราะวัยเด็กเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ ฟันผุจะเกิดขี้นได้ง่ายมาก แม้จะไม่มีฟันผุ ทันตกรรมป้องกันก็สำคัญมาก เช่น การทาฟลูออไรด์ที่หมอได้ทำไปแล้ว นอกจากการทาฟลูออไรด์แล้ว ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กสามารถดูแลทำความสะอาดช่องปากหรือแปรงฟัน ให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าได้หลังมื้ออาหารด้วย ก็จะดีมาก”

ด้านนายชินธรรม พรหมมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 หนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในการแปรงฟันให้ถูกวิธี และได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ เพราะในเด็กอนุบาลยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ เด็กก็จะได้เตรียมตัวดูแลสุขลักษณะฟันของตัวเองให้ถูกวิธี ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ไลอ้อน เป็นอย่างสูงที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก นักเรียนจะได้เรียนรู้ และมีวินัยในการรักษาช่องปากของตัวเอง เพราะฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญในการบดเคี้ยวอาหาร เมื่อนักเรียนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ดี ฟันก็จะไม่ผุ

โครงการ “บริการทันตกรรมป้องกันเคลือบฟันฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน” จัดขึ้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) เทศบาลนครแหลมฉบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด) เทศบาลนครแหลมฉบัง ที่โรงเรียนอนุบาล 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กแรกเกิด – 3 ปี ที่มารับวัคซีน ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กถึงการเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การดูแลสุขภาพช่องปาก และบริการเคลือบฟลูออไรด์วานิช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟันและรณรงค์ให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยเพื่อการมีสุขอนามันที่ดี โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,500 คน เป็นเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิด-3 ปี จำนวน 1,000 คน และเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-6 ปี จำนวน 1,500 คน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่ Facebook LION Goodness Society

Related

Lastest